H. 13 Oct 1861, Halle/ Germany
G. 3 Oct 1839, Halle/ Germany
T. 29 Sep 1905, Chemnitz/ Germany, age: 65
Beruf. Steinmetz Meister
em.  
im.  
G. 20 Sep 1840, Halle/ Germany
T. 2 Oct 1918, Berlin/ Germany, age: 78
Beruf.  
em.  
im.  
Children
Auguste, Therese, Ida Zabel(17 May 1867 - ? )