G. Mecklenburg/ Germany
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
Children