G.  
T.  
Beruf. Apotheker Und Weingutbesitzer
em.  
im.  
G. 29 Nov 1912, Neuruppin/ Germany
T. ? , Rüdesheim/ Germany
Beruf. Apothekerin
em.  
im.