Augusta von Rosenberg(22 Aug 1917 - 23 Nov 1997)
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
No Children