G. 1950, Hamburg/ Germany
T. 1984
Beruf. Berufssoldat
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.