G. 1697, Rinteln, Germany
T. 1757, Rinteln, Germany
Beruf. Pastor In Rinteln
em.  
im.  
G. 1702
T. 1737
Beruf.  
em.  
im.  
Children