G.  
T. 1999, Sigmaringen/ Germany
Beruf.  
em.  
im.