G. 1495
T. 1533
Beruf. Dr. Jur. Magdeburg
em.  
im.  
G. 1505
T.  
Beruf.  
em.  
im.