G. Blankenburg/ Harz/ Germany
T.  
Beruf.  
em.  
im.