Carl Ewald von Hammacher(13 Mar 1920 - 1996)
Inge von Rosenberg(23 Jan 1923 - 1970??)
G. 1956, Hamburg/ Germany
T. 2001, Hamburg/ Germany
Beruf.  
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.