G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
Children
Auguste, Elisabeth, Karoline Schlegel(28 Aug 1793 - 23 Nov 1884)